Vrh G

 

 

                       Lukas                                   Bjork Barnero

 z Vrtovské doliny

        

4/1

 

Psy/Males: Galant,Gery,Golem,Grim

Feny/Females: Gira

Rodokmeň/Pedigree: KLIK

 

 

Vrh F

 

 

        Azud vom                                 Bjork Barnero

 

     Geiersbuhl

        

5/3

 

Psy/Males: Fondar,Foras,Frey,Fuar,Fury

Feny/Females:Fany,Folly,Forsa

Rodokmeň/Pedigree: KLIK

 

 

Vrh E

 


  Will  to win von             Dirty Vikar

  der Lobdeburg

 

      

4/3

 

Psy/Males: Ebon,Eddie,Eso,Evan

Feny/Females:Engie,Enny,Era

Rodokmeň/Pedigree: KLIK

 

 

Vrh D

 


Coudy z udoli Upy           Dirty Vikar

          

3/4

 

Psy/Males: Daro,Drago,Dusty

Feny/Females:Daisy,Darcy,Destiny,Dream

Rodokmeň/Pedigree: KLIK

 

Vrh C

 

Goro z Vetrovej lúky      Bjork Barnero

                          

                                        4/4

 

Psy/Males: Car,Cato,Cork,Crow

Feny/Females: Calla,Cissy,Collet,Cora

Rodokmeň/Pedigree: KLIK

 

Vrh B

 

Goro z Vetrovej lúky      Bjork Barnero

                          

                                        1/0

 

Pes/Male:   Bak

Rodokmeň/Pedigree: KLIK

Vrh  A

 

Asko Kedul Hof          Dirty Vikar

                                                                                                                                                                                  3/3

 

Psy/Males :   Atrey, Astan, Avar

Feny/Females: Aura, Alfa, Akira

Rodokmeň/Pedigree: KLIK

-----------------------------------------